Timanfaya National Park Lanzarote

Het Nationaal Park Timanfaya is een uitgestrekt natuurgebied dat voor een groot gedeelte in de gemeente Yaiza ligt, aan de westkant van Lanzarote. Dit nationale park bevindt zich een paar kilometer boven de plaatsen el Golfo en Yaiza en is één van de (zo niet dé) hoofdattracties(s) van Lanzarote. In dit nationaal park liggen ook de montanas del fuego (vuurbergen).

Het park bestaat uit vulkanisch gebergte dat hier tussen 1730 en 1736 is ontstaan door vulkaanuitbarstingen. De lavastromen die toen zijn ontstaan, en de sporen die zij daarbij achter gelaten hebben, kan men bij een tocht door het gebied nog steeds in het gebergte terugvinden. Tijdens de vulkaanuitbarstingen in de jaren ’30 van de achttiende eeuw zijn veel dorpen door de lavastromen weggeveegd, maar is ‘slechts’ één persoon om het leven gekomen. De gestolde stromen zijn op sommige plekken wel tien meter dik. Het landschap wordt tegenwoordig door veel mensen omschreven als maanlandschap, maar men moet het gebied met eigen ogen zien om een goed beeld te krijgen van wat zich hier in de geschiedenis allemaal heeft afgespeeld. Het Nationaal Park Timanfaya zou vernoemd zijn naar de gelijknamige krater die als eerste (van de ongeveer 30 vulkanen) uitbarstte.

Het Nationaal Park Timanfaya is in 1968 uitgeroepen tot nationaal park van Spanje en is ongeveer 50 km² groot. Slechts een deel van het gebied is open voor toeristen en men kan hier alleen komen door middel van rondritten met bussen. Om het gebied (dat ook wel montanas del fuego (vuurbergen) wordt genoemd) zo veel mogelijk te beschermen, is het maar op enkele plaatsen toegestaan om uit de bus te stappen. Één van die plaatsen is de Islote de Hilario; een krater waar o.a. een restaurant is gevestigd (zie bij bergen). Men kan hier ervaren hoe heet de grond in dit vulkanische gebergte nog steeds is. Steentjes die op een paar centimeter diepte liggen, zijn door de hitte al bijna niet meer in de handen te houden. Wanneer een medewerker een dorre struik in een twee meter diep gat houdt, heeft het slechts een paar seconden nodig om in vlammen op te gaan. Ook worden hier demonstraties met water gegeven, waarbij een emmer water in een gat in de grond wordt gegooid om een paar seconden later tot een hoogte van zes meter de grond uitgespoten te worden.

Naast het restaurant bevindt zich een grote oven met een diepte van ongeveer zes meter. Omdat de temperatuur hier zó hoog is (400 graden op de bodem van de put) wordt op de grill van de oven vlees gebraden.

Dat men tegenwoordig nog zo veel weet van de vulkaanuitbarstingen die tussen 1730 en 1736 plaatsvonden, komt mede door een gedetailleerd dagboek van de pastoor van Yaiza. Don Andres Curbelo beschreef vanuit Yaiza hoe de eerste vulkanen uitbarstten en hoe hij de lavastromen op zich af zag komen.

Aan de noordkant van het Nationaal Park Timanfaya vindt men het Centro de Visitantes e Interpretacion; een bezoekerscentrum waar men veel informatie over het vulkanisme op Lanzarote kan vinden. Het gebouw ligt deels ondergronds en er zijn verschillende audiovisuele apparaten aanwezig die de bezoekers een beeld proberen te geven van de natuurramp die hier heeft plaatsgevonden. Zo is o.a. een filmzaal gevestigd in het Centro de Visitantes e Interpretacion.

Timanfaya National Park is a vast nature reserve that for a large part in the town Yaiza is located on the western side of Lanzarote. This national park is located a few miles above the place El Golfo Yaiza and is one of (if not the) main attractions (s) of Lanzarote. In this national park are also the Montanas del Fuego (Fire Mountains).

The park consists of volcanic mountains that are between 1730 and 1736 was caused by volcanic eruptions. The lava flows that were incurred, and the traces they left behind while, one can with a tour of the region are still found in the mountains. During volcanic eruptions in the 30s of the eighteenth century, many villages wiped out by lava flows, but is “only” one person was killed. The flows have solidified in some places ten feet thick. The landscape is now described by many as a lunar landscape, but one has the field to see for a good picture of what happened here in history have all played. Timanfaya National Park was named after the same crater as the first (of the approximately 30 volcanoes) erupted.

Timanfaya National Park in 1968, declared a national park in Spain and is approximately 50 km ². Only part of the area is open for tourists and one can only come through bus tours. Around the area (also known Montanas del Fuego (Fire Mountains) is called) as much as possible to protect, if only in a few places allowed to leave the bus. One of those places is the Islote Hilario, a crater which includes a restaurant is located (see mountains). Here one can experience what is called the ground in the volcanic mountains still. Stones which lie a few centimeters deep, by the heat almost no longer in the hands. When an employee a barren bush in a hole two meters deep hold, it has only a few seconds to go up in flames. Also, demonstrations are given water, a bucket with water in a hole in the ground is thrown for a few seconds to a height of six meters to the ground to be ejected.

Next to the restaurant is a large oven with a depth of about six meters. Because the temperatures are so high (400 degrees on the bottom of the pit) on the grill of the oven roasted meat.
powered by Fotorex

Look at the pictures of this trip/bekijk hier de foto’s van deze trip

Een tweede bezoek in 2015

In 2017 nogmaals bezocht…..