Abu Dhabi

Abu Dhabi is één van de zeven emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten. De samenleving in Abu Dhabi heeft lang op de inkomsten uit de oliereserves kunnen teren. In verhouding tot het bij de Belgen en Nederlanders bekendere Dubai verdient Abu Dhabi veel meer met olie, waardoor het vooral van de olievoorraad afhankelijk is. Door het succes van Dubai als luxe vakantiebestemming, transportknooppunt en handelscentrum van het Midden-Oosten lijkt het erop alsof Abu Dhabi een zelfde kant op wil gaan. De oliereserves zullen niet eeuwig voor miljarden dollars aan inkomsten zorgen, wat ervoor zorgt dat ook Abu Dhabi zich klaarmaakt voor een andere toekomst. Je ziet dan ook dat Abu Dhabi een soortgelijke transformatie en groeispurt ondergaat die bij buuremiraat Dubai ook zo duidelijk waar te nemen was en is. Op de eilanden rondom de hoofdstad wordt flink gebouwd, nieuwe wegen worden aangelegd die de te verwachten stroom verkeer over 3, 4, 5 en soms zelfs 6 banen naar de moderne delen van Abu Dhabi zal leiden. Wie nu door Abu Dhabi rijdt met een navigatiesysteem in de auto zal merken hoeveel kruispunten en wegen aangepast zijn, aangepast worden of niet op de kaart van de TomTom voorkomt. Je zult daarom ook vooral moeten proberen op deels op je gevoel en op basis van recente kaarten te navigeren.
Abu Dhabi is momenteel meer Arabisch dan het internationaal ingestelde Dubai. Je merkt dat in de mengelmoes van mensen op straat, de winkels, de restaurants en het feit dat tijdens het gebed in de moskeeën er aanzienlijk minder mensen op straat te vinden zijn. Abu Dhabi stelt zich open voor bezoekers, is moderner dan omringende landen maar toch nog iets conservatiever dan Dubai waar tegenwoordig bijna alles mogelijk lijkt. Wie Abu Dhabi bezoekt zal zich daarom moeten realiseren dat de manier waarop mensen met elkaar omgaan andere is dan bij ons. Als westerse toerist zul je je daarom aan de lokale normen en waarden moeten houden. Met een druppel alcohol in je bloed rijden is ondenkbaar, net als openbaar affectie tonen (kussen, knuffelen), homoseksualiteit en topless zonnen.
Leuk is om te zien hoe de lokale bevolking de kust in haar armen gesloten heeft. Wandelboulevard Corniche is een populaire plek onder de lokale bevolking, vooral aan het einde van de middag zie je hier redelijk wat mensen flaneren. De havengebieden en pieren zijn populair om ’s avonds met vrienden, familie of geliefden te vertoeven. Samen picknicken, dansen, zingen en praten op de rotsblokken langs de kust en tussen de schepen is de normaalste zaak van de wereld hier.

Abu Dhabi is one of the seven emirates of the UAE. Society in Abu Dhabi has been on the revenue from oil reserves reap their benefits. In relation to the Belgians and Dutch more famous Dubai Abu Dhabi deserves a lot more oil, which mainly depends on crude stocks. The success of Dubai as a luxury holiday destination, transportation and commercial hub of the Middle East, it seems as if Abu Dhabi wants to go the same way. The oil reserves will not last for billions of dollars in revenue, which ensures that Abu Dhabi prepares for a different future. This shows also that Abu Dhabi a similar transformation and growth spurt that goes with neighboring emirate Dubai also so pronounced right was and is. On the islands around the capital is substantially built, new roads are built to the expected traffic flow on 3, 4, 5 and even 6 jobs to the modern parts of Abu Dhabi will lead. Abu Dhabi who now drives a car navigation system will notice how many intersections and roads are adapted, modified or not on the map of the TomTom occurs. You will therefore be particularly trying on your feelings and partly based on recent maps to navigate.
Abu Dhabi is currently more Arabic than the cosmopolitan Dubai. You notice that the mixture of people on the streets, shops, restaurants and the fact that during prayers in the mosques there are considerably fewer people on the streets to find. Abu Dhabi is open to visitors, is more modern than surrounding countries, but slightly more conservative than Dubai, where now almost anything seems possible. Who will visit Abu Dhabi will therefore have to realize that the way people treat each other than with us. As a western tourist you will, therefore, the local norms and values into account. With a drop of alcohol in the blood drive is unthinkable, as publicly show affection (kissing, hugging), homosexuality and topless sunbathing.
Nice to see how the local population has embraced its coast. Corniche Boulevard Walk is a popular place among locals, especially at the end of the afternoon you can see quite a few people strolling. The port areas and piers are popular for evening with friends, family or loved ones to stay. Together, picnics, dancing, singing and talking on the rocks along the coast and between the ships is the most normal thing in the world here.
powered by Fotorex

Look at my pictures from Abu Dhabi/ bekijk mijn foto’s